613-1517-20;nĂm nhẬt chÚaDedicated server kvm31-510;Super cheap vpssứ135-42)sinhsứgọi

Tâm Linh

3. GS B Lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10: Dt 1,1-6; Ga 1,1-8)

by November 19, 2017 0 comments

4. CN 1 GS B: Lễ Thánh Gia: Tôn thờ Chúa Trời, tưởng niệm tổ tiên. Hiếu kính cha mẹ, than thảo anh em (Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,24-40)

by November 19, 2017 0 comments

5. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa B: Thiên Chúa trao ban phước lành lớn lao nhất cho nhân loại qua một phụ nữ (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)

by November 19, 2017 0 comments

6. Lễ Hiển Linh B: Ông vua thứ tư (Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)

by November 19, 2017 0 comments

7. Lễ Chúa Giêsu chiụ phép rửa B: Phép rửa tái sinh (Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-10)

by November 19, 2017 0 comments

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM B SAU GIÁNG SINH

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN NĂM B SAU GIÁNG SINH CN 2 TN B: Ơn gọi đổi đời (1 Sm 3,3-10.19; 1 Cr 6,13-15.17-20; Ga 1,35-42) CN 3 TN B: Tình thương vô biên (Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20) CN 4 TN B: Ngôn sứ người nói thay[Read More…]

by November 9, 2017 0 comments

1. CN 2 TN B: Ơn gọi đổi đời (1 Sm 3,3-10.19; 1 Cr 6,13-15.17-20; Ga 1,35-42)

by November 9, 2017 0 comments

2. CN 3 TN B: Tình thương vô biên (Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

by November 9, 2017 0 comments

3. CN 4 TN B: Ngôn sứ người nói thay cho Thiên Chúa (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-18)

by November 9, 2017 0 comments

4. CN 5 TN B: Sinh lão bệnh tử (G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)

by November 9, 2017 0 comments