Đèn soi lối

Tình yêu hy hiến của Chúa Giêsu Kitô đem lại ơn cứu độ cho con người

“Chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính”  (Rm 4,24-25).

“Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người… Nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đơì đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” Rm 5,15.21)

“Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Nguời đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô,  như vậy con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa… Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống lại với Người. Đó là niềm tin của chúng ta”  (Rm 6,5-6.8)

“Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta… Nhờ Thánh Thần hằng thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiến Chúa. Màu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” (Dt 9,11-14).

 

by Tháng Tư 17, 2014 Comments are Disabled Đèn soi lối, Tâm Linh

Sống tinh thần mùa Chay: cầu nguyện, hoán cải, bác ái yêu thương

Cầu nguyện – Hoán cải – Bác ái yêu thương

 “Thôi ta hãy đứng lên đi về cùng cha… “ (Luca 15,18)

 “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Ðừng làm điều ác nữa.

17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.” (Isaia 1,16-17)

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?
7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” (Isaia 58,6-7)

“Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng:
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói,
các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ,
các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc;
Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”
37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa,
có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;
38có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?
39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ”
40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi
làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây,
là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”41 (Máthhêu 25,34-41)

by Tháng Tư 1, 2014 Comments are Disabled Đèn soi lối, Tâm Linh