Quy hướng tất cả về Chúa

– Con ơi ! Con cần lưu ý điều này : bất cứ ở đâu, bất luận làm gì hay hoạt động nào, con phải có tinh thần tự do, tự chủ luôn, làm sao cho mọi sự tùy thuộc con mà con không tùy thuộc sự gì.

Con hãy làm chủ, hãy điều khiển mọi hành động của con chứ đừng làm nô lệ, làm tài công.

Con hãy đàng hoàng như một người Do thái thoát ly, vào nhận kỷ phần và quyền tự do con cái Chúa. Họ vượt cao trên thế sự để chỉ nhìn ngắm những cái bất diệt.

Điều mau qua, họ nhìn bằng con mắt tả. Con mắt hữu chỉ nhìn những điều vĩnh viễn. Họ không quyến luyến duyên sắc tạo vật, mà còn lợi dụng chúng để làm điều thiện theo trật tự và chương trình của Thiên Chúa, tài nghệ tối cao. Ngài không để một gì ngoài trật tự trong công việc của Ngài.

 

Thăm dò ý Chúa

Nếu như trước mọi biến cố, con không ngừng lại ở hình thức, cũng không nhìn những điều mắt thấy, tai nghe theo thể lý, trái lại lúc nào con cũng bắt chước Maisen, vào ngay nhà tạm để thăm dò ý Chúa, thì những lúc đó thường con sẽ được Chúa trả lời, và sẽ biết được nhiều việc hiện tại cũng như tương lai.

Để giải quyết những nghi nan, những bất trắc, bao giờ Maisen cũng chạy vào nhà Tạm và cầu nguyện : đó là lợi khí sắc bén ông dùng để đối phó với những mưu mô hiểm độc của người đời.

Con cũng thế, hãy chạy vào ẩn sâu tận đáy lòng mà thiết tha nài van Chúa giúp con.

Sử sách cho ta thấy Josuê và dân Do Thái đã mắc mưu người Gabanoni vì “không thăm dò ý Chúa trước”. Vì dễ tin lời nịnh hót, nên họ đã bị lừa vì ác tâm giả hình.

 

 

SUY NIỆM

Chúa là nguyên ủy và là cứu cánh mọi hành động của ta.

Làm gì cũng phải cậy nhờ Chúa là sức mạnh ta, và qui hướng tất cả về Chúa là phần thưởng ta.

Trước khi quyết định việc gì ta phải khiêm nhường cầu nguyện để lĩnh ý Chúa. Lúc bắt tay vào việc phải có tinh thần tự chủ mọi hoạt động và đừng bao giờ chịu nó chi phối.

Lạy Chúa ! Tự thẳm cung lòng con, con kêu tới Chúa và Chúa đã thương nghe. Con xin dâng mọi hành động của con cho Chúa. Xin Chúa trợ giúp và thêm nghị lực để con tôn vinh danh Chúa. 

Comments are closed.