Tính ưu việt của đức ái

Trích bài giảng của chân phước I-xa-ác, viện phụ đan viện Sao Mai.

Thưa anh em, tại sao chúng ta lại ít quan tâm tìm dịp giúp đỡ lẫn nhau, tức là ở đâu chúng ta thấy cần hơn, thì chúng ta càng nâng đỡ nhau hơn và mang đỡ gánh nặng cho nhau ? Thánh Phao-lô tông đồ đã khuyên bảo chúng ta điều ấy khi ngài nói : Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật của Đức Ki-tô ; và ở nơi khác ngài nói : Anh em hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Đó chính là luật của Đức Ki-tô.

Điều tôi thấy là bất trị nơi người anh em của tôi, hoặc vì hoàn cảnh khó khăn hoặc do sự yếu đuối thể xác hay tinh thần, tại sao tôi không kiên nhẫn chịu đựng, sẵn lòng an ủi theo như lời đã chép : Con cái của chúng sẽ được mang trên vai, nâng niu trên đầu gối ? Phải chăng vì trong tôi thiếu đức ái là sức chịu đựng tất cả, là sự kiên trì để nâng đỡ, là lòng nhân hậu để mến yêu ?

Đây đúng là luật của Đức Ki-tô là Đấng đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta nhờ cuộc Thương Khó, và gánh chịu những đau khổ của chúng ta nhờ sự thông cảm, vì Người yêu những kẻ Người chịu đựng và chịu đựng những kẻ Người yêu. Kẻ nào tấn công người anh em đang gặp khó khăn, kẻ nào âm mưu chống lại người anh em đang yếu đuối về bất cứ mặt nào, hẳn là kẻ đang tuân phục luật của Xa-tan và đang chu toàn luật đó. Vậy chúng ta hãy cảm thông với nhau, yêu thương nhau như anh em, chịu đựng những yếu đuối và chống lại những tật xấu.

Quả thật, đời tu nào giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân vì Người cách chân thành hơn, thì dù sống theo luật nào hay phong cách nào, đời tu ấy vẫn được Thiên Chúa chấp nhận hơn. Quả vậy, đức ái chính là tiêu chuẩn quy định tất cả : cái gì được làm, cái gì không được làm, cái gì được thay đổi, cái gì không được thay đổi. Chính đức ái là nguyên lý và là cùng đích : tất cả đều phải quy về đó. Không có gì là tội lỗi, khi chúng ta vì đức ái và theo tinh thần đức ái mà hành động một cách chân thành.

Xin Thiên Chúa khấng ban đức ái cho chúng ta, vì không có đức ái chúng ta không thể đẹp lòng Người và không có Người chúng ta chẳng làm gì được. Người hằng sống và hiển trị đời đời chẳng cùng. A-men.

Comments are closed.