Cao cả thay sứ vụ Linh mục

– Nếu con được trong sạch như các Thiên Thần và thánh thiện như Gioan Tẩy giả, con cũng vẫn không đáng dâng và rước lễ.

Đâu phải nhờ công riêng mà người ta làm ra được và sử dụng Thánh Thể Chúa! Cũng như tiếp nhận Bánh các Thiên thần.

Linh mục quả là mầu nhiệm vĩ đại và có sứ vụ cao quý! Vì linh mục được làm một việc mà các Thiên thần không được làm.

Nhưng chỉ có những linh mục được thụ phong theo luật Giáo hội, mới được dâng lễ để truyền phép Thánh Thể Chúa Kitô.

Linh mục chính là thừa tác viên của Thiên Chúa, Ngài dùng lời Thiên Chúa, làm theo huấn lệnh và quy luật Thiên Chúa. Vai chính, hành động bên trong chính là Thiên Chúa, mà muôn loài phải phục tùng ý muốn và thực thi mệnh lệnh của Ngài.

Vậy trong Bí tích cao cả này, con phải tin Thiên Chúa toàn năng hơn tin giác quan hay ngoại chứng, đồng thời con phải hết sức kính cẩn khi phải làm việc trọng đại này.

 

Nhiệm vụ Linh mục

Con hãy nghiêm chỉnh gẫm suy sứ vụ cao cả con đã lĩnh nhận ngày Đức Giám mục đặt tay trên đầu con.

Đúng, con đã là Linh mục và là Linh mục để dâng lễ. Vậy con hãy trung tín theo Luật phụng vụ mà dâng thánh lễ, sốt sắng và phải sống một đời sống không ai bắt bẻ được.

Con đã không trốn trách nhiệm, trái lại con đã tự buộc mình giữ kỷ luật và nên trọn lành, thánh thiện hơn.

Linh mục phải được trau dồi mọi nhân đức và nêu gương một đời sống lành thánh cho người khác.

Linh mục không được sống như quần chúng, và theo lối thường nhân, nhưng phải sống như các thiên thần trên trời hay như người thánh dưới đất.

 

Ý nghĩa lễ phục của Linh mục

Linh mục mang y phục thánh thay vị Chúa Kitô, để dâng lên Thiên Chúa những lời khiêm nhượng và sốt sắng, cho mình và cho cả giáo hữu.

Ngài mang Thánh giá trước ngực và sau lưng, để nhớ luôn cuộc Tử nạn Chúa.

Thánh giá trước trên áo ngoài, nhắc Ngài nhớ gương Chúa Kitô và cố gắng theo đòi.

Thánh giá sau lưng nhắc cho Ngài biết phải sẵn sàng vui chịu vì Chúa mọi thử thách người ta làm cho mình.

Ngài mang Thánh giá trước ngực để khóc vì lầm lỗi mình. Ngài mang Thánh giá sau lưng, để khóc thương tội người khác. Và Ngài phải nhớ mình đã được đặt làm môi giới giữa Thiên Chúa và người có tội. Ngài không được khoan giãn cầu nguyện và tiến lễ, cho đến khi xin được ân sủng và ơn tha thứ.

Khi Linh mục dâng lễ, Ngài làm cho Chúa được vinh danh, thiên thần vui sướng, Giáo hội được kiên vững, trợ giúp người sống, người chết được an nghỉ và chính Ngài được thông công mọi ơn lành.

 

SUY NIỆM

“Linh mục là một Kitô khác” : Như Chúa Kitô, Linh mục Tân ước dâng lên Thiên Chúa hiến lễ trọng đại hơn hiến lễ tượng trưng của Cựu ước. Chức vụ Ngài đòi Ngài phải thánh thiện và nhân đức hơn các tư tế của Cựu ước.

“Linh mục là một Kitô khác” : Như Chúa Kitô, Ngài giữ trọng trách làm trung gian giữa Thiên Chúa và tội nhân. Ngài phải khóc tội nhân và chịu đựng những bất công của họ. Y phục Ngài luôn nhắc nhở Ngài nhiệm vụ đó.

Vậy cũng như Chúa Kitô đã tận hiến trên bàn thờ Thánh giá, Linh mục cũng phải tận hiến làm lễ hy sinh trên bàn thờ lòng mình, để cứu thoát đoàn chiên Chúa.

Để đủ can đảm và hăng hái, Ngài hãy năng nhớ đến sứ vụ mình, một sứ vụ cao quý, làm cho các Ngài trọng hơn các Thiên thần.

Ôi Chúa Giêsu Linh mục Thượng tế ! Chúa đã thương gọi con vào làm việc trong nhà thánh, xin Chúa hãy ở bên cạnh và giúp con chu toàn sứ vụ con. 

Nhận xét

Comments are closed.