Tự hiến cho Chúa

Xưa Cha dang tay trên Thánh giá, chịu chết trần truồng, Cha đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha vì tội con, Cha đã hiến tất cả không còn giữ lại phần nào, để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha. Cũng thế, hàng ngày khi dâng lễ con cũng hãy tình nguyện và hết sức thành tâm dâng trót mình con cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo.

Cha có đòi con điều gì khác, ngoài việc con phải tự hiến cho Cha đâu ?

Dầu có dâng gì, nếu không phải là chính thân con, Cha cũng không kể. Vì Cha không đòi gì khác, mà chỉ đòi bản thân con!

Này, con được tất cả mà không được Cha, con cũng chưa có gì. Cũng thế dầu con dâng gì cho Cha nếu trong đó không có chính thân con, Cha cũng vẫn chưa hài lòng.

Con hãy tự hiến mình cho Cha, hãy tận hiến toàn thân cho Chúa. Có thế lễ vật con sẽ được vui nhận.

 

Hiến lễ trọn hảo

Con xem, Cha đã hiến thân cho Đức Chúa Cha vì con, Cha cũng đã ban Thịt và Máu làm lương thực nuôi con để Cha hoàn toàn là của con và con cũng hoàn toàn là của Cha.

Nếu như con còn luyến tiếc thân con và không tận hiến theo ý Cha : lễ vật ấy không đầy đủ, và tình thân ái giữa Cha và chưa trọn.

Vậy, nếu con muốn được thoải mái và ân nghĩa, con phải đặt lễ tận hiến lên trên mọi việc của con.

Sở dĩ có ít người được tinh thần sáng suốt và thoải mái, là vì họ không biết hoàn toàn tự thoát.

Lời Cha nói không thể sai : “Ai không thoát ly mọi của cải, không thể làm môn đệ Cha”. Vậy nếu con muốn làm môn đệ Cha, con hãy tận hiến toàn thân và trót cảm tình lòng con cho Cha (Lc. 14, 83).

 

SUY NIỆM

Trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha để đền tội ta. Theo luật công bình, ta cũng phải tận hiến mình ta cho Chúa, như thế mới hợp lý.

Hơn nữa, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đã lấy chính Thịt và Máu mình làm lương thực nuôi ta. Tình yêu vô biên đó không cho phép ta tiếc gì với Chúa, dầu là chính bản thân ta.

Sau hết, cử chỉ tận hiến đó còn là điều kiện tất hữu của mọi việc thiện và mọi ân sủng. Ta dâng gì cho Chúa, nếu cái đó không phải là chính ta, lễ vật đó không đáng để Chúa nhận.

Lạy Chúa ! Con dâng trót thân con cho Chúa, Chúa hãy thiêu hóa, tiêu diệt cái ác trong con, để con có thể nhìn thẳng lên Thánh giá mà nói được như Chúa : “Mọi sự đã hoàn tất… Con phú thác hồn con trong tay Cha”. 

Comments are closed.