Trong các ngày 9-10 và 15-16 tháng 12 năm 2016 sẽ có hai khóa Dưỡng Sinh tại Toronto bên Canada, do LM Giuse Hoàng Minh Thắng (Roma) và chị Kim Tuyến (Ponca USA) hướng dẫn.

1. Khoá 1 trong các ngày 9-10 tháng 12 tại các cơ sở của Giáo xứ 

ST.CECILIA’S CHURCH 

161 ANNETTE ST. TORONTO, ON. M6P 1P5

CANADA

Tel(416)769-8104

Xin liên lạc với anh Michael Huỳnh Huy (Tel 416-567-7704) và Ban Mục Vụ

2. Khóa hai các ngày 15-16 tháng 12

tại nhà anh chị Phước Huy

3669 BLOOMINGTON CRES.

MISSISSAUGA, ON. L5M 7B3

CANADA

Tel 905-821-0276

Xin liên lạc với anh chị Phước Nga

Mục đích khóa học là phổ biến một số liệu pháp như Thiên Khí Năng và dược thảo giúp cải tiến sức khoẻ.

 

 

Comments are closed.