04. Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành

Trình chơi Âm thanh

*
Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình lên trên thế sự: đức đơn sơ và trong sạch.

Đơn sơ trong chí lự và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Nếu tâm hồn thoát ly được mọi tình yêu lăng lố, thì làm gì Bạn cũng sẽ không thấy nặng nhọc.

Nếu Bạn quyết tâm và chỉ tìm đẹp ý Chúa và ích cho đồng loại, lòng trí Bạn sẽ được thong dong thực.

Nếu tâm hồn Bạn thẳng thắn, tất cả tạo vật sẽ nên tấm gương cho Bạn soi để chỉnh đốn cuộc đời, và nên sách dạy Bạn một học thuyết thánh thiện.

Chả tạo vật nào dầu nhỏ bé và tầm thường mấy, mà không biểu dương lòng tốt của Chúa.

*
Lợi ích của trong sạch

Nếu có tâm hồn ngay chính và trong sạch Bạn sẽ nhìn tỏ và thấu đáo được tất cả sự vật.

Tâm hồn trong trắng thâu nhập cả thiên đàng và hỏa ngục.

Người ta nhận xét sự vật bên ngoài tùy theo tình trạng tâm hồn mình.

Đời có gì vui, cái vui đó là kỷ phần của tâm hồn trong sạch.

Nhưng nếu gặp sầu tủi đau đớn, thì đó là sản phẩm của lương tâm bất chính.

Như sắt vào lửa sẽ rụng hết gỉ ghét và nên trong sáng, người thành tâm trở lại cùng Chúa cũng giũ sạch mọi nhược tệ và nên người mới.

Khi người ta bắt đầu phóng túng, lúc đó dầu một việc nhẹ cũng ngại ngùng, và chỉ ham tìm an ủi bên ngoài.

Trái lại, khi người ta bắt đầu tự thắng và can đảm bước vào đường Chúa, người ta sẽ thấy cái trước kia là đá, bây giờ trở nhẹ như bông.

*
SUY NIỆM

Chúa phán: “Phúc người có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ thấy Chúa”. Họ sẽ thấy Chúa bằng đức tin linh động. Đức tin ấy – như Thánh Kinh thuật về Moisen – làm cho thấy cái vô hình như nhìn trước mắt và đời sau sẽ thấy trong ánh sáng vinh hiển.

Nhưng để có tâm hồn trong sạch, cần phải giũ bỏ tất cả những cái gì có thể làm hoen gỉ tâm hồn: một tội cố tình thất trung, một cái nhìn không chính đáng, một lần dan díu với giác quan… đủ làm hoen nhọ tâm hồn.

Vậy, “hãy thiết lập trong con một tâm hồn tinh tấn, và hãy vãn hồi trong thâm tâm con một ý lự thẳng thắn… chỉ tìm đẹp ý Chúa luôn”.

Lạy Chúa! Xin ban cho con một ý chí đơn thành và một tâm hồn trong sạch để con đáng được Chúa yêu. Vì trong Phúc Âm Chúa đã dạy con trở nên khiêm tốn, đơn thành và nhỏ bé như con trẻ, mà cái tuổi thơ ấu thiêng liêng và lành thánh này nó đòi phải có tinh thần ngay thẳng và xả kỷ.

Vậy xin Chúa giúp con tránh mọi tội, hay ít ra tránh mọi thói quen phạm tội để khỏi làm hoen ố tâm hồn con.
*

Comments are closed.