07. Mến Chúa trên hết

Trình chơi Âm thanh

*
Tình yêu duy nhất.

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu là gì?

Phải xa lìa tất cả bạn hữu khác để yêu người Bạn này, vì Chúa Giêsu mốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Tình yêu tạo vật hay lật lọng và không bền. Tình yêu Chúa Giêsu trung tín và trường cửu.

Ai cố kết với tạo vật, sẽ ngã theo với tạo vật; ai cố kết với Chúa Giêsu, sẽ đứng vững muôn đời.

Hãy yêu mến và kết nghĩa keo sơn với người Bạn này. Vì dầu mọi người bỏ Bạn, Ngài vẫn không bỏ, và trong giờ sau hết Ngài sẽ không để Bạn phải tiêu diệt.

Dầu muốn dầu chăng, một ngày kia Bạn sẽ phải xa lìa tất cả.

Hãy gần gũi Chúa Giêsu luôn, khi sống cũng như lúc chết, và hãy tin tưởng ở dạ tín trung của Chúa, một mình Ngài sẽ giúp Bạn khi mọi người khác đã vắng bóng.

*
Tình yêu tuyệt đối.

Người yêu của Bạn có điều này đặc biệt: Ngài không chịu được một đối thủ nào. Ngài muốn giữ độc quyền lòng Bạn và ở đó như một ông vua trên ngai vàng.

Nếu Bạn biết loại trừ khỏi lòng Bạn mọi tình yêu tạo vật, Chúa Giêsu sẽ sung sướng ở lại trong Bạn.

Những cái mà Bạn sở cậy ở người đời hơn ở Chúa Giêsu, hầu hết những cái đó phải kể là đã lỡ.

Bạn đừng tin tưởng, cũng đừng sở cậy vào một cây sậy phất phơ chiều gió. Vì “tất cả xác chất chỉ là cỏ khô và tất cả vinh dự của xác chất cũng sẽ rụng xuống không khác gì hoa cỏ.(1)

Bạn sẽ nhầm khốn nạn, nếu Bạn chỉ đoán xét người đời theo bộ dạng bên ngoài.

Và nếu Bạn đi tìm an ủi và lợi ích nơi người đời, thường Bạn sẽ chỉ gặp tai hại.

Nếu Bạn đi tìm Chúa khắp nơi, thế nào Bạn cũng sẽ gặp Chúa.

Nếu Bạn đi tìm mình Bạn, quả Bạn cũng sẽ gặp, nhưng mà gặp để chuốc thêm lụy.

Ai không tìm Chúa Giêsu, sẽ tự tác hại cho mình hơn là tất cả địch thù, tất cả vụ trụ hợp lại.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu là một người bạn hay ghen: Ngài muốn được yêu hơn hết và không chịu cho người nào, vật nào chia sẻ tình yêu.

Phải, một mình Chúa đáng ta yêu hơn hết, vì Chúa đã yêu ta vô cùng.

Giả như ta có mến Chúa đến chết đi được đó cũng chỉ mới là trả nợ đức công bình và bác ái của Chúa một phần nhỏ.

Nhưng rất đáng tiếc! chẳng những ta đã không yêu Chúa được như Chúa đáng mà quả tim ta đã bị chia năm sẻ mười!

Thánh Bernard nói: “Cái mức độ ta phải mến Chúa Giêsu, là mến không độ mực”.

Lạy Chúa Giêsu chí ái: Chúa đã chết vì yêu con. Đó là tang chứng cuối cùng để biểu dương lòng Chúa đối với con. Nhưng đó cũng là tiếng kêu đời con phải yêu mến Chúa cho xứng đáng. Nhưng, lạy Chúa! Dầu con có chết đi một nghìn lần cũng không đáp nổi lòng thương vô cùng của Chúa… xin Chúa ban cho con yêu mến Chúa hết lòng con, hết sức con, hết linh hồn con, hết trí khôn con…

—————–
1. Is XI, 6

*

Comments are closed.