13. Vâng lời cho khiêm

Posted on 

Trình chơi Âm thanh

Vâng lời sẽ chiến thắng

Này con ! ai tìm tránh vâng lời, đó là tránh ơn Cha, và ai đi tìm lợi ích riêng sẽ mất lợi ích chung.

Người không sẵn sàng và vui lòng vâng phục người trên, ai cũng rõ là người ấy chưa khuất phục được thân xác mà còn để nó kêu ca, chống ngụy luôn.

Vậy con hãy tập quen tùng phục người trên cho mau lẹ nếu con muốn khuất phục được thân xác con.

Vì ngoại thù rất dễ thắng phục mau chóng, một khi con người nội tâm không bị nao núng.

Nếu thân xác con còn chưa quy thuận tinh thần thì trong các địch thù của linh hồn con, địch thù đáng ghét mà cũng đáng sợ nhất lại chính là bản thân con.

Mà muốn thắng dẹp thân xác, tuyệt đối cần con phải có tinh thần tự khinh.

Sở dĩ con còn sợ tùy thuộc hẳn ý người khác, là vì con còn tự ái một cách vô nghĩa.

Vì ta, Chúa  đã vâng lời

Nếu Cha là Đấng Toàn năng và cao cả đã dựng nên mọi cái bởi không, mà Cha còn khiêm tốn tùng phục người đời vì con, thế con, con chỉ là bụi đất, từ hư vô mà con lấy việc tùng phục một người vì Chúa làm nặng nhọc sao?

Cha đã trở nên người thấp hèn và rốt hết mọi người, để gương khiêm nhượng Cha giúp con thắng dẹp tính kiêu ngạo của con.

Là bụi tro, con hãy tập quen vâng lời. Là bùn đất, con hãy tập quen tự khinh, tự hạ dưới chân mọi người.

Con hãy hăng hái thắng dẹp bản thân con, và đừng để tính kiêu ngạo thò đầu lên trong con.

Con hãy trở nên thấp hèn và nhỏ bé đến nỗi ai cũng có thể giẵm lên con, giày đạp con dưới chân như bùn lấm ngoài đường.

Hỡi tội nhân bỉ ổi,  đã mấy lần con làm mất lòng Chúa và đáng sa hỏa ngục, thế sao con còn dám cãi với những người trách mắng con?

Nhưng vì quý linh hồn con, Cha đã nhịn và tha thứ cho con để con biết Cha yêu con mà tận tình biết ơn Cha, đồng thời cũng để con tập quen sẵn sàng tùng phục và tự hạ luôn mà biết nhẫn nhục chịu người khác khinh dể con.

Suy Niệm

Chỉ có một quyền bình tối cao và tuyệt đối là quyền bính Thiên chúa.

Quyền bính đó thực hiện trong gia đình, quốc gia, giáo hội bằng thừa tác viên các cấp. Vì thế họ cũng cần được vâng lời như vâng lời Thiên Chúa, vì quền bính họ cũng là quyền bính Thiên Chúa. Không vâng lời họ là không vâng lời Thiên Chúa, phản đối họ là  phản đối Thiên Chúa.

Lạy Chúa, “Chúa đã vâng lời cho đến chết trên Thánh giá”.  Xin Chúa dạy con phục tùng các đấng Bề trên con như phục tùng Chúa . Xin cho đời sống con thành một chuỗi vâng lời liên lỉ, bảo đảm ơn Chúa đời hiện tại và vinh dự đời mai sau.

Comments are closed.