02. Tiếng chân lý nói thầm bên trong

Trình chơi Âm thanh

Chúa hãy nói

“Lạy Chúa ! Chúa hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe” (1).

“Con là tôi tớ Chúa, xin Chúa hãy ban cho con trí hiểu, để con thấu tường tận giới răn chúa” (2).

“Chúa hãy làm cho lòng con chuyên nghe lời bởi miệng Chúa, lời Chúa hãy chảy như sương sa vào lòng con” (3).

“Xưa dân Do Thái thưa với Moi-sen : “Ngài, Ngài cứ nói, chúng tôi sẽ vâng nghe đừng để Chúa phải nói, không vậy chúng tôi sẽ chết mất” (4).

Không phải thế, lời cầu con không phải thế. Nhưng con sẽ khiêm nhượng và khẩn khoản thưa Chúa như Tiên tri Sa-mu-en : “Lạy Chúa ! Chúa hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Đừng để Moi-sen hay Tiên tri nào nói nhưng chính Chúa hãy nói với con. Lạy Chúa, Chúa Trời con ! chính Chúa đã gợi hứng và soi sáng các Tiên tri. Một mình Chúa có thể dạy con đủ mà không cần đến các Ngài. Trái lại không có Chúa, các Ngài cũng không làm được gì cho con.

Công hiệu của lời Chúa

Các Tiên tri nói được vào tai, nhưng lại không làm được cho trí hiểu.

Các Ngài nói mấy đi nữa, nếu Chúa nín lặng các Ngài cũng không chấn động nổi tâm hồn.

Các Ngài chỉ dạy nét chữ, còn Chúa mới làm được cho hiểu ý nghĩa.

Các Tiên tri công bố giới răn Chúa còn Chúa mới giúp được noi giữ.

Các Tiên tri vạch đường chỉ nẻo ; còn Chúa, Chúa ban nghị lực để bước đi.

Các Tiên tri chỉ hoạt động bên ngoài ; còn Chúa, Chúa mới huấn dụ và soi sáng bên trong.

Các Tiên tri tưới giội bên ngoài, chỉ có Chúa mới ban được sản lực.

Các Tiên tri chỉ làm rung thính giác ; còn Chúa, Chúa làm cho người nghe, lại có thể hiểu được.

Lời chân lý

Đừng để moi-sen nói nhưng chính Chúa hãy nói – Lạy Chúa Trời con ! – Chúa là Chân lý bất hủ, xin Chúa hãy nói.

Con sợ sẽ phải chết mà không làm được gì, nếu con chỉ nghe lời Chúa bằng tai mà lòng trí không hâm mộ.

Nếu con nghe lời Chúa mà không thực hành, biết mà không mến, tin mà không giữ thì tất cả cái đó chỉ nên án phạt con thôi !

Lạy Chúa ! Chúa hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe… vì Chúa có những lời hằng sống (5).

Chúa hãy nói, không những cho hồn con được an ủi và đền tạ đời sống của con, mà nhất là vì danh dự, tiếng thơm và vinh hiển muôn đời của Chúa.

SUY NIỆM

Chúa nói với trí bằng ánh sáng, với lòng bằng cảm hứng.

Tất cả những điều các Tiên tri nói trong Thánh Kinh, các giảng viên nói khi giãi bày chân lý, tất cả những cái đó sẽ không giác ngộ, không cảm kích được ai nếu Chúa không nói bên trong bằng ân sủng.

Phải xin Chúa nói trong ta mỗi khi ta đọc hoặc nghe những chân lý thánh thiện.

Nhưng nếu nghe mà không giữ, biết mà không theo, hiểu ý Chúa mà không chịu thực hành ta càng phải đoán xét nặng.

Lạy Chúa, xin hãy nói với hồn con, nói bằng cách nào cho con nghe và giữ được. Hãy dạy con biết thánh ý Chúa và phương pháp để thực hiện. Con ân hận vì đã nghe, đã nói nhiều mà đã làm rất ít. Xin Chúa giúp con cố gắng để bù lấp một dĩ vãng xấu xa…

—————–
1. Reg. III, 9
2. Ps. CXVIII, 125
3. Deut. XXXII
4. Ex. XX, 19
5. Gioan VI, 69

Comments are closed.