1. Phải kính cẩn lên rước lễ
 2. Mầu nhiệm Tình Yêu
 3. Ích lợi bởi năng rước lễ
 4. Ai rước lễ nghiêm chỉnh được nhiều ơn
 5. Thánh Thể Chúa và chức Linh Mục cao quý
 6. Cách dọn mình rước lễ
 7. Xét mình và quyết sủa sai
 8. Hy lễ Thập Giá và tự hiến
 9. Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người
 10. Không nên bỏ rước lễ dễ dàng
 11. Mình Chúa và Lời Chúa đều cần
 12. Khi rước lễ phải sửa soạn trong ngoài
 13. Phải khao khát nên một với Chúa Giêsu trong Thành Thể
 14. Tâm hồn ao ước rước lễ
 15. Không khiêm nhượng và xả kỷ sẽ không có sùng ái
 16. Giãi bày với Chúa những nhu cầu và xin Ngài ban ơn
 17. Khát vọng rước Chúa Kitô
 18. Đừng tò mò, nhưng phải tin

Comments are closed.