https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2013/11/LM-Hoang-Minh-Thang-va-VfTV-Australia.jpg
Thiên Khí Năng: audio hỏi và giải đáp (click qua trang để nghe)
https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/09/tkn.gif
Video 1/4


Video 2/4


Video 3/4


Video 4/4

Hình ảnh Tông-đồ Mục-vụ Sức-khỏe Úc châu
tại khóa Thiên khí năng & Dược thảo Queensland & Sydney 10/2013
https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2013/11/Nhom-TDMVSK-Queensland-Australia.jpg

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2013/11/Nhom-TDMVSK-Sydney-Australia-10-2013.jpg

 

Comments are closed.