“Chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính”  (Rm 4,24-25).

“Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người… Nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đơì đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” Rm 5,15.21)

“Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Nguời đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô,  như vậy con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa… Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống lại với Người. Đó là niềm tin của chúng ta”  (Rm 6,5-6.8)

“Đức Kitô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta… Nhờ Thánh Thần hằng thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiến Chúa. Màu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” (Dt 9,11-14).

 

Comments are closed.