Video được thực hiện tại khóa THIÊN KHÍ NĂNG & DƯỢC THẢO
tại Wichita, KS, tổ chức từ ngày 17/3 – 21/3/2013.

https://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/12/DISCLAIMER.jpg

Comments are closed.