Sách mỗi quyển:

         – Thiên Khí Năng: 22 USD

         – 66 Công Thức Thảo Dược Chữa Các Bệnh Nan Y : 22 USD

         – Không Có Bệnh  Gì Là Không Chữa Được: 12 USD

Một bộ ba quyển: 45 USD

Hai Bộ: 80 USD

Ba bộ: 110 USD

Bốn bộ: 140 USD

Năm bộ trở lên, mỗi bộ 33 USD

Tất cả free shipping trong nước Mỹ.

        

         Ở Mỹ xin liên lạc với :

1/ Kim Tuyen: Email: [email protected] – 580 7632733

        Gởi check hay money order cho Kim Tuyến để mua sách, xin ghi

Pay to: Mary Tuyet Le

        2416 Oriole St.

         Ponca City, OK 74601

 

 

         Ở Australia:

 Hoang MinhHung: Email: [email protected] – 0415 652 211
 

         Ở Pháp và Âu Châu:

Schumacher Trang : Email:   [email protected] – 03 89 54 23 27

         Một bộ: 40 Euro + cước phí bưu điện  

          Việt Nam:

1/ Nguyễn Phúc: Email: [email protected] – 0978782671

2/ Mai Đức Dũng: Email: [email protected] – 0923704353

Comments are closed.