SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN NĂM B SAU GIÁNG SINH

  1. CN 2 TN B: Ơn gọi đổi đời (1 Sm 3,3-10.19; 1 Cr 6,13-15.17-20; Ga 1,35-42)
  2. CN 3 TN B: Tình thương vô biên (Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)
  3. CN 4 TN B: Ngôn sứ người nói thay cho Thiên Chúa (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)
  4. CN 5 TN B: Sinh lão bệnh tử (G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Comments are closed.