SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM B

 1. CN 10 TN B: Niềm tin vào Chúa Giêsu tái trao ban cho con người cuộc sống hạnh phúc thần thiêng (St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35)
 2. CN 11 TN B: Kiểu hành động của Thiên Chúa lặng lẽ, khiêm tốn, nhưng hữu hiệu (Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)
 3. CN 12 TN B: Lòng tin xua trừ sợ hãi (G 38,1.8-11; 2 Cr 5,14-17; Mc 4,35-41)
 4. CN 13 TN B: Thiên Chúa không vui khi thấy con người bị hư mất (Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)
 5. CN 14 TN B: Đời ngôn sứ (Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)
 6. CN 15 TN B: Linh Mục, người phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)
 7. CN 16 TN B: Chúa Giêsu vị chủ chăn công bằng và hoà bình (Gr 23.1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)
  1. CN 17 TN B: Ơn cứu độ thăng tiến con người toàn diện (2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)
  2. CN 18 TN B: Nhìn cuộc đời với con mắt đức tin (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)
  3. CN 19 TN B: Cuộc khủng hoảng lòng tin (1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,1; Ga 6,41-51)
  4. CN 20 TN B: Tiệc Thánh Thể như phương pháp cấy trồng sự sống mới (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)
  5. CN 21 TN B: Sự lựa chọn định đoạt của đức tin (Gs 24,1-2.16-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69)
  6. CN 22 TN B: Cuộc sống diễn tả đức tin (Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8°.14-15.21-23)
  7. CN 23 TN B: Sa mạc cuộc đời nở hoa (Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)
  8. CN 24 TN B: Duyệt xét lòng tin (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)
  9. CN 25 TN B: Phẩm giá đích thực của người môn đệ (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)
  10. CN 26 TN B: Ơn gọi sống quảng đại và tự do (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.47-48)
  11. CN 27 TN B: Bản tình ca của thời tạo dựng (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)
  12. CN 28 TN B: Sự giầu có đích thực (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)
  13. CN 29 TN B: Phục vụ là dấu chỉ của quyền bính (Is 53,2-3.10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)
  14. CN 30 TN B: Bệnh mù lòa tâm linh (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)
 1. CN 31 TN B: Ơn gọi sống yêu thương (Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34)
 2. CN 32 TN B: Đẹp thay lòng quảng đại! (1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44)
 3. CN 33 TN B: Ôi nhân sinh là thế ấy! (Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)
 4. LỄ CHÚA KITÔ VUA B: Biết sống liêm chính, nhân từ, yêu thương và liên đới là chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến trong tâm lòng và cuộc sống con người (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Comments are closed.