SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM B

  1. Thứ Tư lễ Tro B: Thân phận con người, kiếp sống bụi tro (Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)
  2. CN 1 MC B: Làn nước thanh tẩy (St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)
  3. CN 2 MC B: Đêm đen của lòng tin (St 22,1-2.9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)
  4. CN 3 MC B: Lời Chúa là đèn soi cho con bước (Xh 20,1-17; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)
  5. CN 4 MC B: Thiên Chúa trung thành với chương trình cứu độ (2 Sb 3b-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21)
  6. CN 5 MC B: Giao ước mới khắc ghi trong tâm lòng đổi mới (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

Comments are closed.