Suy niệm Lời Chúa

2. GS Lễ ban mai B: Tin Mừng tình yêu (Is 62,11-12; Tt 3,4-7; LC 2,15-20)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

3. GS B Lễ ban ngày: Đức Giêsu Kitô là ai? (Is 52,7-10: Dt 1,1-6; Ga 1,1-8)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

4. CN 1 GS B: Lễ Thánh Gia: Tôn thờ Chúa Trời, tưởng niệm tổ tiên. Hiếu kính cha mẹ, than thảo anh em (Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,24-40)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

5. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa B: Thiên Chúa trao ban phước lành lớn lao nhất cho nhân loại qua một phụ nữ (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

6. Lễ Hiển Linh B: Ông vua thứ tư (Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

7. Lễ Chúa Giêsu chiụ phép rửa B: Phép rửa tái sinh (Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-10)

by Tháng Mười Một 19, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM B SAU GIÁNG SINH

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TN NĂM B SAU GIÁNG SINH

  1. CN 2 TN B: Ơn gọi đổi đời (1 Sm 3,3-10.19; 1 Cr 6,13-15.17-20; Ga 1,35-42)
  2. CN 3 TN B: Tình thương vô biên (Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)
  3. CN 4 TN B: Ngôn sứ người nói thay cho Thiên Chúa (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)
  4. CN 5 TN B: Sinh lão bệnh tử (G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

1. CN 2 TN B: Ơn gọi đổi đời (1 Sm 3,3-10.19; 1 Cr 6,13-15.17-20; Ga 1,35-42)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

2. CN 3 TN B: Tình thương vô biên (Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

3. CN 4 TN B: Ngôn sứ người nói thay cho Thiên Chúa (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-18)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh