Suy niệm Lời Chúa

4. CN 5 TN B: Sinh lão bệnh tử (G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)

I am concerned about the health of my family, but I am not optimistic about the consumption of tap water! So I started looking for a water filter. I needed a Water Filter W10295370 After I found it, I installed it. It was exactly what it was supposed to do. I’m sure all people are complaining about this taste and the mist does not follow directions. You must flush a lot of water (4 gallons) first. The water only looks foggy, because the filter is squeezed through hundreds of thousands of porous holes, which is the filtration. So in the first few days, you will get all these small bubbles from the porous wells. It will disappear in a few days. After replacing the water filter, I marked the time of replacement on the above, I found that each can be used for 6-6.5 months, we use it a lot! This is the main source of water in our home because of the big purchase. You can really taste the difference it creates! Friends home is Water Filter W10295370A as good as ours.
by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM B

SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM B

 1. Thứ Tư lễ Tro B: Thân phận con người, kiếp sống bụi tro (Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)
 2. CN 1 MC B: Làn nước thanh tẩy (St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)
 3. CN 2 MC B: Đêm đen của lòng tin (St 22,1-2.9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)
 4. CN 3 MC B: Lời Chúa là đèn soi cho con bước (Xh 20,1-17; 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)
 5. CN 4 MC B: Thiên Chúa trung thành với chương trình cứu độ (2 Sb 3b-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21)
 6. CN 5 MC B: Giao ước mới khắc ghi trong tâm lòng đổi mới (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

1. Thứ Tư Lễ Tro B: Thân phận con người, kiếp sống bụi tro (Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

2. CN 1 MC B: Làn nước thanh tẩy (St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

3. CN 2 MC B: Đêm đen của lòng tin (St 22,1-2-9-10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

4. CN 3 MC B: Lời Chúa là đèn soi cho con bước (Xh 20,1-17; Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

5. CN 4 MC B: Thiên Chúa trung thành với chương trình cứu độ (2 Sb 3b-16.19-23; Ep 2,4-19; Ga 3,14-21)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

6. CN 5 MC B: Giao ước mới khắc ghi trong tâm lòng đổi mới (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

 1. CN Lễ Lá B: Cái nhìn khác (Is 50,4-7: Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47)
 2. CN PS B: Ánh sáng trong mồ (Cv 10,37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)
 3. CN 2 PS B: Đồng tâm nhất trí (Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31)
 4. CN 3 PS B: Niềm vui được tha thứ (Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5; Lc 24,35-48)
 5. CN 4 PS B: Mục tử tối hảo (Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)
 6. CN 5 PS B: Hiệp nhất trong đa dạng (Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8)
 7. CN 6 PS B: Yêu người như Chúa yêu ta (Cv 10,25-27.34-35.44-48; 1 Ga 15,7-10; Ga 15,9-17)
 8. Lễ Chúa Giêsu lên Trời B: Không xa mặt cũng chẳng cách lòng (Cv 1,1-11; Ep 4,1-13; Mc 16,15-20)
 9. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống B: Thánh Thần là Thiên Chúa Mẹ (Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27; 16,12-15)
 10. Lễ Chúa Ba Ngôi B: Thiên Chúa là Cha, nhưng còn hơn thế nữa Ngài là Mẹ (Dt 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20)
 11. Lễ Mình Máu Thánh Chúa B: Thương con máu chảy ruột mềm (Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)

Lm Giuse Hoàng Minh Thắng

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh

1. CN Lễ Lá B: Cái nhìn khác (Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47)

by Tháng Mười Một 9, 2017 Comments are Disabled Suy niệm Lời Chúa, Tâm Linh